Rešenja prema potrebi klijenta

Financial and banking
Government
Oil&Gas
Energy and Utilities
Streamline and automate digital banking operations for various finance, risk, and compliance systems to reduce cost and complexity, while driving sales of innovative products and services.
Implement integration and end user-centric solutions to improve government services and streamline internal processes through robust software, enterprise mobility and analytics.
Provide oil and gas enterprises with best practices to help improve the productivity, efficiency, and safety of their critical assets.
Handle the end-to-end process of energy generation, transmission, distribution, and retail by digitizing energy management systems to meet changing regulatory, environmental, operational, customer, and technological needs.

RlrOZE

RlrOZE je BPM softversko rešenje za obradu Leasing zahteva. U osnovi ovog BPM rešenja postavljena je eDocumentus platforma kojom je omogućeno neometano skladištenje i rad sa dokumentacijom, dok su u okviru DMS formi postavljene tačke integracije sa spoljnim servisima koje lizing (osiguravajuća) kuća koristi: povlačenje izveštaja sa APR-a, izveštaja Kreditnog biroa, izveštaja crne liste i liste politički izloženih ličnosti.

ELEE softver

ELEE softver je alat uz pomoć koga energetski menadžer pregleda objekat, opremu i sistem potrošnje energije u objektu, s namerom da se obezbedi racionalna potrošnja energije. Ovaj softver daje jasan uvid u stanje energetskih instalacija, opreme ali i konstruktivnih karakteristika objekta koje imaju značajan uticaj na potrošnju energije. Cilj energetskog pregleda je utvrđivanje mesta i uzroka neracionalne potrošnje energije čijim otklanjanjem postižemo ne samo energetske uštede već i uštede u budžetu, ali i produženje životnog veka opreme i instalacija.

eParlament

eParlament je softversko rešenje koje olakšava upravljanje parlamentarnom dokumentacijom kao i sednicama lokalnih skupština. Sistem je osmišljen kako bi parlament bio efikasniji i kako bi se poboljšali kvalitet informacija i bolje upravljanje sve većim razmerama i složenošću parlamentarnog rada. Softver je rađen po narudžbini Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i u potpunosti je parametrizovan kako bi se što lakše mogao implementirati u bilo kojoj Skupštini, budući da načini vođenja sednice, rokovi za podnošenje materijala, vremena govorništva i slično variraju od lokalne samouprave do lokalne samouprave. Sistem je razvijan kao web aplikativno rešenje na Angular tehnologiji – za pogled predsedavajućeg i Ionic tablet aplikativno rešenje – za pogled odbornika. Takođe, integrisan je sa audio/video komponentama – prenosom slike i zvuka tokom trajanja sednice.

Rešenje za Advokatsku kancelariju Aleksić

Aplikacija za Advokatsku kancelariju Aleksić sa saradnicima sadrži funkcije kojima su automatizovani poslovi evidencije predmeta i ostalih protokolarnih jedinica koje prate predmete – popis stranaka – tuženih po partijama, rad sa ročištima, troškovima i uplatama. Aplikacija omogućava organizovano i sistematsko čuvanje podataka i dokumenata vezanih za predmete i njihovu efikasnu i laku pretragu.

Softversko rešenje za Yugoimport - SDPR

Modul “Posao” razvijen za JP SDPR – Jugoimport pokriva poslove kojima se bavi Direkcija za komercijalne poslove i razvoj. U sklopu modula, razvijen je plugin za MS Outlook kojim se dokumentacija iz eksterne prepiske Jugoimporta sa dobavljačima i podizvođačima, a najviše sa kupcima, jednostavno, iz attachment-a u pristiglom mejlu smešta u DMS u okviru entiteta “Posao”. Modul je obogaćen mehanizmima za internu prepisku između zaposlenih u preduzeću i mehanizmom za odobravanje dokumentacije.

Modul “Račun” razvijen za JP SDPR – Jugoimport pokriva poslove kojima se bavi Direkcija za ekonomsko – finansijsko poslovanje. Implementacijom modula smanjeno je kolanje papirnog dokumenta ulazne fakture kroz kompaniju, račun se, kada uđe u Računovodstvo, šalje direktno na poslednjeg u lancu u Odseku za računovodstvo, dok se ostala obrada i odobravanje računa obavljaju elektronskim primerkom fakture kroz DMS.

Informacioni sistem Agencije, Planovi Integriteta, Akcioni planovi

Aplikacije omogućavaju unos podataka i dokumenta koji se odnose na organe javne vlasti, druge organizacije i pravna lica, čime se nameće da javni funkcioneri, zaposleni i radno angažovani poštuju zakone, kodekse ponašanja i etički deluju s ciljem poboljšanja poslovanja i izbegavanja korupcije.

PPZFPS - Praćenja primene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Informacioni sistem evidentira način sticanja i obezbeđivanja finansijskih sredstava za redovan rad i izbornu kampanju političkih subjekata, zabrane i ograničenja raspolaganja državnom imovinom, fondovima i javnim ovlašćenjima u toku kampanje i kontrola, nadzor i revizija finansiranja i finansijskog poslovanja političkih subjekata u cilju ostvarivanja zakonitosti i javnosti njihovog poslovanja.

Specifična primena sistema odlikuje se u prilagodljivosti prema izmenama zakona, praćenju izveštavanja političkih subjekata kao i upozorenja o mogućem kršenju zakona.

P-MIS

P-MIS je informacioni sistem za administrativno upravljanje licima lišenim slobode (LLS) u zatvoru maksimalne državne bezbednosti. Sistem evidentira lične podatke LLS-a čuva informacije o njihovim aktivnostima u zatvoru, komunikaciji sa sudom, posetama (ličnim i institucija) kao i informacije o penološkom tretmanu.

Sistem, zbog svoje specifične primene, razvijen je uz pomoć visoko kvalifikovanih stručnjaka iz domena rada sa licima lišenim slobode.

Javni dug - PDMS

Sistem za upravljanje javnim dugom predstavlja aplikativno rešenje za evidentiranje svih elemenata javnog duga kroz generisanje, upravljanje i servisiranje otplatnih planova aktuelnih i planiranje budućih zaduživanja. Pored ovoga, sistem omogućava izveštavanje o stanju javnog duga, vođenje računovodstvenih poslova o javnom dugu, finansijsko izveštavanje i analizu duga i uticaj finansijskih rizika.

eInvesticije

Investicije, njihovo planiranje i praćenje, predstavljaju važan segment poslovanja mnogih preduzeća. Aplikacija eInvesticije, bazirana na eDocumentusu upravo pokriva sve aspekte delovanja kompanija koje se bave investicijama.

eInvesticije omogućavaju planiranje investicija kroz kreiranje i generisanje više verzija plana investicija, njihovo menjanje i usklađivanje na nivou grupa i podgrupa pozicija, kao i samih pozicija, sve do odobravanja i usvajanja konačnog plana. Grupe i podgrupe pozicija definišu se u skladu s potreba svakog pojedinačnog klijenta.

eSudskiPredmeti

Ova aplikacija omogućava unos ili preuzimanje podataka o sudskim predmetima, njihovo praćenje kroz sve faze kroz koje prolaze, pretragu i izveštavanje, generisanje i praćenje rokovnika kao i rad sa neophodnim šifarnicima.

eOpštiPoslovi

Aplikacije koje se odnose na opšte poslove, obuhvataju čitav niz poslovnih aktivnosti koje uključuju preuzimanje i raspoređivanje ulazne pošte, opšti proces obrade internih i eksternih predmeta, kao i evidenciju donatorskih i ostalih ugovora.

Osnovu sistema predstavlja eDocumentus – integrisani sistem za upravljanje dokumetnima i poslovnim procesima. Aplikacija predstavljaju njegovu nadgradnju i proširenja koja omogućavaju rad sa dokumentima ali i svim relacionim podacima u jednostavnom korisničkom okruženju.