Konsultantske usluge

Prozone se specijalizovao u pružanju konsultantske podrške u kompanijama koje planiraju ili su započele uvođenje organizacionih i procesnih promena u cilju unapređenja sopstvenog poslovanja. Svojom metodologijom rada baziranom na iskustvu nudi rešenja drugim kompanijama koje su u procesu sistemskih promena.

Konsultanti zaposleni u Prozone-u u mogućnosti su da procene zadate ili planirane ciljeve koji se odnose na poslovne procese unutar jedne organizacije, ocene postojeća i preporuče moguća rešenja uz prethodne analize sa posebnom pažnjom na detalje kako bi se promene sprovele u potpunosti. Detaljna analiza zatečenog stanja dokumentuje se dijagramima toka i detaljnim specifikacijama, dok se predloženo aplikativno rešenje opisuje dokumentom funkcionalne specifikacije.

Dizajn softvera

Konsultanti Prozone-a često, kako bi približili buduće rešenje klijentu, pribegavaju izradi dizajna sistema koristeći savremene UI/UX alate i principe dobre prakse u domenu intuitivnosti i “user friendly” elemenata korišćenja softverskih alata. Jedan od glavnih zadataka dizajna sistema je konstrukcija korisničkog interfejsa i njegova specifikacija neophodna za razvoj. Jedan od mehanizama koji pomaže ovaj proces jeste i izrada prototipa rešenja kako bi konsultanti i klijenti delili istu perspektivu kad je reč o zadovoljenju potreba i onome što će činiti rezultat izvršene analize prema zahtevima. Ovakvi mehanizmi u mnogome služe i tehničkom delu koji je zadužen za realizaciju jer detaljno ukazuju na načine na koje je potrebno koristiti aplikaciju, smanjen broj “klikova” i, uopšte, jednostavnost. Korisnički orijentisan dizajn treba da zadovolji u potpunosti korisnika; da korisnik oseća prijatnost u radu, da ima poverenje u sistem, da se smanji vreme potrebno za obučavanje, poveća korisnička produktivnost, smanje greške i tome slučno. Pored ulaznih ekranskih formi, često se dizajniraju izlazi – forme i sadržaji svih štampanih dokumenata, izveštaja koje će sistem proizvoditi. Budući da poseduju sve podatke o tipovima entiteta u bazi podataka, konsultanti često prelaze u ulogu projektanata, dizajnirajući relacione šeme, strukture podataka i aktivnosti dozvoljene ulogama korisnika nad pomenutim podacima.

Implementacija i konfiguracija

Implementacija predstavlja fazu koja sledi nakon dizajna sistema – prevođenje projektantskih rešenja ulaza, izlaza, baze podataka i njihove interakcije u programski kod. Pristupa se proizvodnji softverskog proizvoda za novi informacioni sistem, pri čemu se ovo pažljivo planira, definišu timovi i uloge u timovima, prateći savremene agilne metodologije. Kada se realizuje celina koja je sama za sebe funkcionalna, ovakav “demo” se demonstrira klijentu i prikupljaju utisci, primedbe i sugestije. Svaku ovakvu kariku razvoja prati detaljno i temeljno testiranje. Puštanje novog sistema u rad najčešće se sprovodi metodom paralelne konverzije, funkcionisanje starog sistema i njegovu upotrebu sve dok se u potpunosti novi sistem ne konsoliduje i proveri. Ovakav način puštanja softvera u produkciju smanjuje stres korisnika koji duže vremena koriste stari softver i na njega su navikli.

Vrednosti koje se mogu menjati od implementacije do implementacije kod različitih organizacionih jedinica klijentskog preduzeća najčešće se parametrizuju kako bi se, kroz šifarnike, jednostavno mogle ažurirati od strane administratora, a ne menjale u kodu.

Prilagođavanje softvera

Rešenja koja smo razvili tokom prethodnih godina, u potpunosti su domaći brend, što predstavlja jednu od prednosti kojom se diferenciramo na tržištu. To nam daje slobodu i mogućnost da u potpunosti prilagodimo naše informacione sisteme poslovnom modelu klijenta. U pozadini svakog custom-made sistema koji razvijamo prema potrebama korisnika leži eDocumentus, naš Document Management System i BPM alat za modelovanje poslovnih procesa. Poznavanje proizvoda daje nam mogućnost da jednostavno i uz malo vremena prilagodimo rešenje zahtevima preduzeća.

Obuke

Nakon završene implementacije, naši poslovni analitičari organizuju obuke korisnika. Obuka se detaljno opisuje vežbankama koje se, pred termin obuke dele polaznici kako bi se upoznali sa sadržajem treninga koji će pohađati. U obukama, polaznici aktivno učestvuju, izlažu primedbe i sugestije i često su obuke upravo deo kroz koji se dobija “feedback” od krajnjih korisnika, a rešenje zateže ili zaokružuje kroz fina podešavanja sistema. Završetak obuka prati evaluacija trenera Prozone-a kao i mini-testiranje polaznika nakon čega se polaznicima dele sertifikati o uspešnoj prolaznosti.

Podrška i održavanje

Program podrške obezbeđuje našim korisnicima tehničke i ljudske resurse koji su im potrebni za uspešno sprovođenje održavanja informatičkog sistema kao i unapređenje softverskih rešenja. Ovaj servis kombinuje tehničku podršku za buduću/planiranu nadogradnju softverskih rešenja sa postojećim kako bi kompanije mogle dugoročno da posluju. Klijenti imaju mogućnost tehničke podrške 24/7 putem elektronske pošte ili telefonom od ponedeljka do petka. Kroz Prozone softversku podršku održavanja sistema naši klijenti pored odgovora na upite, imaju mogućnost da se uključe u rad našeg projektnog ili razvojnog tima kako bi naši inženjeri prilagodili rešenje u skladu sa potrebama korisnika.