Recent posts

Prozone IT Solutions

Šta radi poslovni analitičar, a šta programer?

Razgovarali smo sa Natašom, poslovnom analitičarkom i Branislavom, programerom koji sarađuju na projektu implementacije i održavanja IBM Maximo u nekoliko sektora naftne kompanije.

Prozone IT Solutions

Naših prvih 20 godina – počeci, usponi i izazovi Prozone tima

Strpljenje, upornost i rad čine nepobedivu kombinaciju za uspeh. U ovoj godini kada slavimo 20. rođendan, sasvim smo sigurni da nas je to dovelo do stabilne kompanije koja brojnim industrijama čini posao lakšim i efikasnijim. Iza nas je puno koraka, ili bolje rečeno, kilometara. Bili bismo neiskreni kada bismo rekli da je sve bilo lako. […]

Prozone IT Solutions

Zašto je custom softver pravo rešenje za Vaš biznis?

Od kompanija koje rade na pravljenju custom softvera uvek dobijate bolju podršku od onih koje prave gotove softvere.

SAPA – standardizovana aplikacija za zatvorsku upravu

U svim zatvorima u Srbiji se od nedavno koristi softver koji služi za evidenciju lica lišenih slobode koga je razvio i implementirao Prozone.

 

Početak SAPA projekta

 

Sve je počelo još 2012. godine kada je Evropska unija iz sredstava IPA 2008 fonda, donirala projekat  „Improvement of Transparency and Efficiency of the Judiciary System (prosecution and penal system) of the Republic of Serbia“. Nakon odobrenja projekta od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, maja 2012. godine, počelo se sa realizacijom dva sistema:

Prozone je razvio SAPA aplikaciju za zatvorsku upravu koja je implementirana u 30 zatvorskih jedinica u Srbiji. Softver je prvenstveno instaliran u Upravi januara 2013, kada je počeo da se koristi u KPZ Sremska Mitrovica, a od januara 2014. je u punoj funkciji i u drugim odabranim institucijama uprave, ukupno 9.

 

SAPA je aplikacija bazirana i realizovana kao modularno proširenje sistema za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima „eDocumentus“, koji se razvija u Prozone od 2004. godine i nad kojim Prozone, poseduje isključiva vlasnička i autorska prava.

 

Moduli SAPA softvera

 

Kroz SAPA softver se vodi evidencija i kompletan ciklus – od prijema do otpusta lica lišenih slobode. Sastoji se iz sledećih modula:

 

  1. Osnovni modul matična evidencija. U okviru ovog modula se evidentiraju svi podaci o licu lišenom slobode – datum rođenja, lični podaci, dužina pritvora ili kazne kao i svi podaci o licu, komunikacija sa sudom, odvođenje na sud… Sva lica se fotografišu na svakih pet godina i u ovom modulu se čuvaju i njihove fotografije.
  2. Modul služba obezbeđenja. Ovo je modul gde se nalaze sve informacije u vezi sa i prijemom lica, posetama, paketima koje dobija, pretresima, sobi u kojoj boravi, oduzetim stvarima, merama prinude, izolaciji itd. Takođe, vodi se evidencija o sprovodima tj. kada se sprovodi iz Zavoda na sud, sahranu, kod lekara, zatim vodi se evidencija i o tome ko je lice sprovodio itd.
  3. Modul tretman. Ovo je modul u okviru kog se prati napredak u prevaspitanju lica lišenih slobode. Po prijemu se popuni upitnik na osnovu koga se uradi procena. Ako lice ostaje do dve godine, onda se popunjava mali, a za lica koja ostaju duže, veliki upitnik. Nakon toga se postavljaju individualni ciljevi. Tu se unose i kontakti sa porodicom, resocijalizacija, primene tretmana za lica koja su maloletnici, mlađi maloletnici itd. Kada su u pitanju mlađi maloletnici u zavisnosti od uzrasta, dodeljuje im se vaspitač. Vaspitač se postavlja kao roditelj i ima cilj da pomogne detetu da usvoji nove vrednosti. Kada lice napušta Zavod, prati se kroz modul. Dok su u zavodu, oni koji žele imaju mogućnost da rade. Nude im se poslovi u poljoprivredi, proizvodnji ili nekoj delatnosti gde lice može da da svoj doprinos.
  4. Modul alternativnih sankcija. Lica koja izađu iz zavoda na slobodu u obavezi su da prođu kroz post penalni period. Njima se pruža socijalna i zdravstvena pomoć, a u narednih godinu dana se prate, a taj program se naziva post penalni prihvat. Ovaj modul vodi evidenciju i o izdržavanju alternativnih sankcija u kućnom pritvoru ili zatvoru sa ili bez nanogice. Softver je integrisan sa sistemom nanogica. U okviru modula evidentiran je broj nanogice i podatak gde se izdržava kazna. Alternativne sankcije mogu da traju maksimalno dve godine. Postoje različiti vidovi sankcija, na primer, društveno koristan za koji je definisan određeni broj sati. Ovaj rad ne bi trebalo da utiče na redovan rad lica.
  5. Modul finasije. Lica lišena slobode imaju mogućnost da raspolažu svojim novcem dok se nalaze u zavodu. Ovaj modul vodi evidenciju o novcu koji se u vidu depozita nalazi na njihovim računima. Evidentiraju se sve uplate i isplate. U slučaju sprovođenja mera finansije se mogu blokirati. Softver je integrisan sa kantinom, tako da im se pruža mogućnost da novac koji se nalazi na njihovom računu koriste u kantini.
  6. Modul zdravstvo. Ovaj modul podržava bolnički i ambulantni tip lečenja i hospitalizaciju. U okviru ovog modula evidentiraju se sve intervencije osim operacija koje se izvode u državnim bolnicama. U modulu se prati sprovod do lekara specijaliste. Ako zavod ima laboratoriju, onda se u softveru evidentiraju i laboratorijske analize. Takođe, u okviru ovog modula nalazi se i apoteka i sva evidencija koja se tiče izdavanja lekova.
  7. Modul upošljavanja. Ovo je modul u kom se evidentiraju sve radne aktivnosti lica lišenih slobode. Na primer, lica u Kazneno popravnom zavodu (KPZ), Sremska Mitrovica imaju priliku da rade na poljoprivrednom dobru, ugostiteljskim objetima, itd.. U modulu se evidentira radno mesto lica i karneti (vreme provedeno na radnom mestu).

 

Prozone je ovaj takođe softver razvio i implementirao u zatvorima u Crnoj Gori i državnom zatvoru u Bosne i Hercegovine. Procedure su iste, tako da je i softver sličan softveru koji je implementiran u Srbiji. Razlike su samo u zahtevima koje je trebalo prilagoditi zakonu za izvršenje krivičnih sankcija koji su na snazi u svakoj od ovih država.

 

U junu 2019. godine potpisan je ugovor između Delegacije Evropske unije i Prozone, kao vođe konzorcijuma, kojim je definisano unapređenje postojećeg sistema i njegovo proširenje na 21 preostalu instituciju Uprave.

Ovim softverom se trenutno služi 1650 korisnika. Zadržana je postojeća platforma „eDocumentus“ uz kompletnu funkcionalnu reviziju implementiranih poslovnih procesa SAPA sistema. Sistem je razvijan i unapređivan po segmentima, koji su stavljani u produkciju odmah po prihvatanju od strane nadležnih korisnika Uprave. Na taj način nove i unapređene funkcionalnosti stavljene su na raspolaganje i starim i novim korisnicima i institucijama  sistema.

 

Zaključak

 

Najveći izazov prilikom realizacije ovog projekta bile su obuke koje su sprovedene za preko 500 korisnika softvera zbog izuzetno strogih bezbednosnih sistema koji su na snazi u svim zavodima. Uprkos tome, Prozone se zaista ponosi ovim projektom, i srećni smo što smo uspešno realizovali ovako ozbiljan i zahtevan projekat.

Mali zatvorski rečnik: 

Soba = ćelija

Zavod = zatvor, Specijalna zatvorska bolnica, Vaspitno popravni dom, Uprava 

Lice lišeno slobode = zatvorenik, pritvorenik, lice pod merom, lice pod alternativnim sankcijama itd.