PROZONE softverska rešenja za implementaciju poslovnih procedura i tokova dokumenata omogućavaju državnim organizacijama povećanje efikasnosti, bolju kontrolu samih procesa i veću fleksibilnost prilikom njihovih izmena. Koristeći ova softverska rešenja, organizacije mogu efikasnije pružati usluge svojim korisnicima i da ujedno optimizuju sopstvene poslovne procese kroz njihovu delimičnu ili potpunu automatizaciju i pojednostavljenje.

PROZONE softver se jednostavno integriše sa postojećim softverom čime se štite ulaganja korisnika u razvoj. Moguća je integracija u portale kroz odgovarjuće portlete, čime se odabrani dokumenti i procesi čine dostupnim krajnjim korisnicima – građanima.

Prozone rešenja za elektronsku Vladu su zasnovana na ECM platformi. Ona pomažu državnim organizacijama da unaprede pružanje svojih usluga građanima, firmama i drugim državnim institucija, smanje vreme potrebno za obradu zahteva čime idu u korak sa ciljevima  savremene uprave.

Naši timovi su implementirali napredne G2C, G2B i G2G sisteme koji obuhvataju:

 • Veb portale
 • Sistemi za upravljanje predmetima
 • Implementacije tokova dokumenata
 • Registri podataka državnih organa…

 

 

U državnim organizacijama u svakodnevnom radu odvija se veliki broj poslovnih procesa koji rezultiraju na svom kraju pruženom uslugom građaninu, nekom poslovnom sistemu ili drugoj državnoj organizaciji.

PROZONE workflow softverska rešenja omogućavaju državnim organizacijama povećanje efikasnosti, bolju kontrolu samih procesa i veću fleksibilnost prilikom njihovih izmena.

PROZONE softver se jednostavno integriše sa postojećim softverom, čime se štite ulaganja korisnika u razvoj softvera. Moguća je integracija u portale kroz odgovarjuće portlete, čime se odabrani dokumenti i procesi čine dostupnim krajnjim korisnicima – građanima.

Korišćenjem PROZONE workflow softverskih rešenja:

 • U potpunosti se razdvaja izvršavanje poslovnih procesa od modelovanja (njihovog definisanja). Automatizuju se poslovni procesi, koji se izvršavaju po unapred definisanom modelu.
 • Zasnovanost PROZONE rešenja na međunarodnim standardima omogućava interoperabilnost sa drugim workflow sistemima/organizacijama.
 • Mogućnost beleženja i praćenja svih poslovnih procesa u sistemu.
 • Smanjenjem upotrebe papira, ljudskog rada, kašnjenja i grešaka nastalih ljudskim faktorom, izostavljanjem klasične dostave dokumenata…
 • Ušteda u vremenu bržom distribucijom radnih zadataka i automatizacijom manuelnih poslova i kroz definisanje rokova izvršenja za pojedine aktivnosti i celokupne procese.
 • Transparentnost poslovnih procesa uvidom u trenutno stanje svakog procesa ili aktivnosti.
 • Fleksibilnost organizacije mogućnošću  jednostavnog modeliranja i dodavanja novog poslovnog procesa ili reinžinjeringom postojećeg.

 

eSednice – Priprema materijala i održavanje sednica

Rešenje za pripremu materijala i održavanje elektronskih sednica državnih organa ima za cilj da se automatizuje i stavi pod punu kontrolu kreiranje, odobravanje i distribucija dokumenata nastalih u procesima pripreme i samog održavanja sednica.

PROZONE rešenje omogućava pripreme i održavanje sednica državnih organa „bez papira“ istovremeno uvodeći automatizaciju aktivnosti koje joj prethode i koje slede posle sednice,  uključujući generisanje dnevnog reda – saziva, obaveštavanje, krajnje rokove izvršavanja za pojedine aktivnosti, kao i generisanje kostura zapisnika i distribuciju materijala.

Vladini službenici na samim sednicama koriste naše softversko rešenje za pregled svih materijala neophodnih za raspravu za sve tačke dnevnog reda kao i za diskusiju, samo glasanje i donošenje odluka i zaključaka po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Materijali pripremljeni za sednicu, dostupni su u elektonskom obliku, kako pre tako i za vreme sednice. Omogućena je elektronska diskusija, čime je obezbeđeno da svaki učesnik može da unese svoje mišljenje kako mu odgovara i da ono u tom obliku ostane arhivirano.

Sistem za glasanje rezultate glasanja prikazuje u grafičkom i tabelarnom obliku, dinamički u realnom vremenu. Na osnovu materijala, i aktivnosti učesnika, generiše se kostur zapisnika koji se kasnije može doraditi. Moguće je elektronsko potpisivanje dokumenata.

Ovakav sistem značajno smanjuje količinu upotrebljenog papira i ubrzava distribuciju materijala. On s jedne strane olakšava rad službi koje podržavaju rad organa, a s druge strane osiguravaju poštovanje protokola na samoj sednici i dosledno i trajno arhiviranje svih podataka i dokumenata koji su za nju vezani.

U okviru procesa za pripremu materijala i praćenje sednica državnih organa podržani su sledeći poslovni procesi:

 • Priprema materijala za sednice
 • Održavanje Sednice Vlade (Izvršnih organa)
 • Procesiranje materijala posle sednice Vlade
 • Priprema materijala za sednicu Skupštine
 • Sazivanje sednice Skupštine
 • Održavanje sednica radnih tela
 • Priprema za održavanje sednice Skupštine
 • Procesiranje odluka nakon završetka sednice Skupštine
 • Pregled sednica, materijala i odluka

PROZONE je implementirao softverska rešenja za pripremu i održavanje sednica državnih organa – eSednice u Vladi Vojvodine i Gradu Novom Sadu, gde više od 300 korisnika svakodnevno koristi naša workflow rešenja u svom radu prilikom pripremanja materijala za sednice Gradskog veća, Skupštine Grada kao i Vlade Vojvodine.