Za kompanije koje posluju sa velikim brojem poslovnih procesa koji su skloni stalnim promenama, PROZONE osigurava visoke performanse, bolju kontrolu procesa i veću fleksibilnost sa manje troškova za softverske usluge. Naša rešenja omogućuju organizacijama da poboljšaju i u kontinuitetu unapređuju usluge svojim kupcima. Stavljajući fokus na same poslovne procese stvaraju se uslovi za njihovu racionalizaciju i pojednostavljenje.

Digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa u kompaniji obuhvata niz aktivnosti kao što je analiza, dizajn procesa, kreiranje softverske podrške i automatizacije aktivnosti procesa, optimizacija i reinžinjering istih. Digitalizacija poslovnih procesa uvek podrazumeva i korišćenje BPM (Busienss Process Management) sistema. Glavni cilj ovakvih sistema je omogućavanje automatske realizacije poslovnih procesa prema aktivnostima koje su za taj proces definisane.
PROZONE eDocumentus BPM platforma omogućava upravljanje kompletnim životnim ciklisom implementacije ključnih poslovnih procesa u kompaniji. eDocumentus BMP omogućava svojim korisnicima automatizaciju poslovnih procesa i kontinualno unapređenje.

BPM platforma se sastoji od modula i alata koji omogućavaju modelovanje, autorizaciju, upravljanje i optimizaciju svojih ključnih procesa. PROZONE u svojim projektima implementacije poslovnih procesa kombinuje alate i tehnologije koje omogućavaju automatizaciju procesa, iskustva iz velikog broja prethodnih implementacija koja su inkorporirana u specifična BPM rešenja za pojedine grane industrije. Prateći strategiju implementacije i kontinualnog unapređenja procesa, stručni tim naših konsultanata uspešno unapređuje performanse naših korisnika kroz:

• Analizu i modelovanje poslovnih procesa

eDocumentus Process Editor, grafički alat za modelovanje poslovnih procesa omogućava da se na jednostavan i intuitivan način kreiraju definicije procesa spremne i prilagođene za izvršavanje u okviru eDocumentus sistema. Pri modelovanju procesa definiše se i sadržaj, izgled i ponašanje korisničkog interfejsa (odnosno formi koje će biti prikazane) za pojedinačne aktivnosti korisnika. eDocProcessEditor sadrži veći broj predefinisanih zadataka koji se odnose na rad sa folderima, dokumentima, predmetima i njihovim atributima kao i povezivanje sa ekstrnim sistemima.

• Implementaciju procesa, njihovo izvršavanje i automatizacija

Nakon završetka modelovanja procesa, definisanje izgleda formi, isti se povezuju na organizacionu strukturu korisnika kao i eksterne izvore podataka. Tako pripremljeni procesi se izvršavaju u eDocumentus BPM sistemu. Izvršavanje poslovnih procesa u eDocumentusu BPM sistemu je u skladu sa standardima propisanim od WfMC, pa prema tome omogućuje definisanje svih standardnih elementa i preporučuje modelovanje procesa prema standardnima WfMC. Sistem omogućava korisnicima da definišu radne procese u okviru čijih aktivnosti se generišu i dokumenti kojima sistem upravlja. Procesi mogu biti kreirani i prilagođeni za bilo koji realni poslovni proces.uz mogućnost definisanja kompleksnih modela procesa i ‘putanja’ izvršavanja zasnovanih na definisanim pravilima.

Jednostavno modelovanje, izvršavanje i automatizacija tako pripremljenih procesa je jedna od glavnih odlika eDocumentus BPM sistema. Osim toga on omogućava veoma fleksibilnu integraciju sa eksternim podacima i sistemima koji se koriste u toku izvršavanja. Podržani su razni modeli integracije kao što su: Java API, Web servisi, integracija na bazama podataka i drugo.

• Montoring aktivnosti procesa

Prilikom izvršavanja procesa, korisnici sa odgovarajućim pravima mogu pronaći trenutne aktivnosti nekog korisnika i izvršiti preraspodelu zadatka, odnosno, delegirati zadatak drugom korinisku. Osim toga eDocProcess Monitor aplikacija obezbeđuje kompletno nadgledanje svih aktivnosti procesa, njihovo beleženje i prikaz korisniku kroz razne izveštaje uključujući i grafički prikaz modela procesa.
eDocumentus BPM obezbeđuje mehanizme upravljanja nad procesima kroz izveštaje i alate kojima se postiže povećanje efetivnosti kao produktivnosti same organizacije.

• Reinžinjering i optimizicaciju poslovnih procesa

Na osnovu analitičkih podataka dobijenih iz eDocumentus sistema, korisnicima je omogućeno da na jednostavan način izvrše reižinjering i optimizaciju implementiranih poslovnih procesa.
Optimizacija procesa se može izvršiti izmenom pravila definisanih u procesu, promenom ulaznih podataka procesa, izmenom toka procesa u grafičkom alatu, kao promenom izvršilaca pojedinih aktivnosti. Direktno iz editora je moguće postavljanje novih verzija procesa u sistemu.

Prednosti korišćenja eDocumentus BPM:

• Unifikacija poslovnih procesa u kompaniji
• Automatizacija aktivnosti poslovnih procesa
• Mogućnost integracije različitih sistema i podataka u jedinstven sistem za upravljanje procesom
• Optimizacija i kontinualno unapređenje performansi poslovnih procesa
• Smanjenje kašnjenja, grešaka izazvanih ljudskim faktorom
• Smanjenje troškova kroz automatizaciju aktivnosti
• Jednostavna implementacija procesa vezanih za tokove dokumentacije
• Direktno povezivanje dokumenata i aktivnosti procesa u kojima se oni koriste/nastaju
• Kontrolisana razmena dokumentacije i informacija između organizacionih delova i pojedinaca
• Mogućnost definisanja rokova izvršavanja aktivnosti i procesa
• Jednostavan reinženjering i prilagođavanje procesa