Investicije, njihovo planiranje i praćenje, predstavljaju važan segment poslovanja mnogih preduzeća. Aplikacija eInvesticije, bazirana na eDocumetusu upravo pokriva sve aspekte delovanja  kompanija koje se bave investicijama.

eInvesticije omogućavaju planiranje investicija kroz kreiranje i generisanje više verzija plana investicija, njihovo menjanje i usklađivanje na nivou grupa i podgrupa pozicija, kao i samih pozicija, sve do odobravanja i usvajanja konačnog plana. Grupe i podgrupe pozicija definišu se u skladu s potreba svakog pojedinačnog klijenta.

Tokom poslovnih aktivnosti moguć je rebalans plana – kreiranje nove verzije kao i njegova aktuelizcija, odnosno preraspodela sredstava između pozicija u skladu sa realnom, izmenjenom situacijom na terenu, sve u okviru planiranih sredstava na nivou grupa/podgrupa pozicija.

Pozicije usvojenog plana aktivira lice sa odgovarajućim pravima i vrši podelu realizacije pozicije na više faza. Faze se definišu kroz administraciju sistema i mogu se radi lakšeg korišćenja grupisati u srodne faze (npr: „pripremni radovi“, „pribavljanje dokumentacije“ i sl.). Za svaku fazu se određuje odgovorno lice koje dalje prati njenu realizaciju kao i vremenski okvir (početak i kraj) i odnose s drugim fazama. Na osnovu ovih podataka generiše se gantogram investicije koji prikazuje planska i realizovana vremena/datume, kao i procenat realizacije.

Pored faza, za poziciju se mogu vezati i elementi investicije koji predstavljaju konkretne materijale ili radove koji su potrebni za njenu realizaciju.

Na osnovu jednom definisanih faza i elemenata pojedinačne pozicije moguće je kreiranje „tipske investicije“ koja se dalje može koristiti za generisanje novih, sličnih pozicija uz  punu slobodu izmene faza i elementa, njihovog brisanja ili dodavanja. Tipske investicije moguće je definisati i upotrebom posebnog čarobnjaka (wizard).

Pored praćenja progresa investicije (koliko je urađeno), omogućeno je i finansijsko praćenje kroz podatke o ugovorima, fakturama, sredstvima obezbeđenja, itd. Ovi podaci se vezuju za poziciju, njenu fazu ili element. Rezultat je precizna informacija o utrošenim sredstvima za svaku poziciju plana.

Ovakav sistem nudi niz pogodnosti organizaciji, rukovodstvu i zaposlenima:

  • Jednostavno i pregledno planiranje raspodele sredstava
  • Delegiranje praćenja pozicije investicije, ili pojedinačne faze
  • Planiranje aktivnosti na pojedinačnoj poziciji i praćenje njihovog napredovanja
  • Praćenje utroška sredstava na različitim nivoima (sve investicije, grupa podgrupa pozicija)
  • Generisanje potrebnih zahteva/dokumenata na osnovu obrazaca
  • Organizovano smeštanje i čuvanje svih dokumenata vezanih za investiciju
  • Sistem rokovnika-alarma, koji upozorava sve učesnike na aktivnosti koje treba da obave u narednom periodu, ili na one kojima ističe rok, ili su im iscrpljena finansijska sredstva.