eDocumentusSigner je klijentska aplikacija (instalirana na korisnikovom računaru) koja služi za elektronsko potpisivanje dokumenata u eDocumentus sistemu.

Sposobna je da preuzme dokument sa eDocumentus servera, po potrebi ga pretvori u pdf format, prikaže sadržaj i informacije o dokumentu, potpiše dokument i vrati ga na server. Ovaj dokument smatra da je eDocumentusSigner aplikacija uspešno instalirana.

Potpisivanje dokumenata se vrši pomoću klijentske aplikacije. Potpisani dokument je u pdf formatu koji je odabran iz razloga što podržava sve potrebne tehnologije za potpisivanje, validiranje i arhiviranje. Takođe, dokument potpisan pomoću klijentske aplikacije je u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, kao i sa PAdES standardom (Part 2). PAdES standard je kompatibilan sa standardom ISO 32000-1 (predstavlja njegov podskup) i kao takav pruža napredne mogućnosti kao što su višestruko potpisivanje, validacija potpisnikovog sertifikata itd.

Kada korisnik eDocumentus aplikacije pokrene akciju digitalnog potpisivanja dokumenta, pokreće se klijentska aplikacija koja preuzima dokument sa servera. Ukoliko preuzeti dokument nije u pdf formatu on se prebacuje taj format. Nakon promene formata (ukoliko je bilo potrebe za tim) dokument se validira i prikazuju se informacije o samom dokumentu kao i informacije o postojećim potpisima uz prikaz sadržaja otvorenog dokumenta.

Nakon ovog kratkog procesa, korisnik je u mogućnosti da potpiše dokument sa nekim od ključeva instaliranih na svom računaru. Kad se dokument potpiše on se ponovo validira (uključujući i novokreirani potpis). Sada je korisnik u mogućnosti da pokrene akciju otpremanja dokumenta na server. Tom prilikom se kreira nova verzija dokumenta na serveru.

Za sve potpisane dokumente u eDocumentus aplikaciji je moguće validirati potpise kao i pregledati informacije o potpisima.

Zbog korišćenja PadES formata potpisanih pdf dokumenata, validacija potpisa, kao i prikaz informacija o potpisima na dokumentu je moguć i iz Adobe Acrobat Reader aplikacije, čime je pojednostavljena upotreba potpisanih dokumenata, jer se potpisani dokumenti mogu slati i korisnicima izvan sistema, koji uz korišćenje standarde aplikacije za pregled pdf dokumenata, mogu pročitati dokument i validirati sve informacije o potpisnicima dokumenta.