eArhiva je klijentska desktop aplikacija za masovno skeniranje, indeksiranje dokumenata i njihovo učitavanje.

Aplikaciju je moguće koristiti i samo kao aplikaciju za klasifikaciju, indeksiranje i učitavanje (upload) dokumenata u sistem, dok se samo skeniranje može vršiti pomoću bilo kog programa za skeniranje.

eArhiva se odlikuje jednostavnim, preglednim i lakim za rukovanje korisničkim interfejsom koji uz nezaobilaznu multijezičku podršku jednostavno nameće intuitivan način korišćenja aplikacije odnosno njenih osnovnih funkcionalnosti. eArhiva omogućava podešavanje opcija skeniranja tako da je omogućeno skeniranje u crno beloj boji, nijansama sive ili u koloru. Podešavanja se vrše na nivou profila koji se definiše za određenu vrstu tipa skeniranja i samog skenera.

eArhiva omogućava napredan sistem skeniranja sa integrisanom podrškom za brze skenere uz mogućnost naprednog podešavanja procesa skeniranja definisanjem profila skeniranja koji enkapsuliraju set konfiguracionih parametara:

  • Format skenirane slike dokumenta
  • Veličina skenirane stranice
  • Vrsta/Format transfera slike sa skenera
  • Rezolucija skeniranja
  • Mogućnost skeniranja više stranica u jedinstveni dokument
  • Detekcija i odstranjivanje belih stranica
  • Detekcija dokument-separator stranice
  • Mogućnost dodatnog (finog) podešavanja parametara skeniranja

Ovim opcijama eArhiva podržava masovno skeniranje na takav način da se može odjednom skenirati više dokumenata, koji su višestranični kao i dvostranično napisani.

eArhiva će uz pomoć definisanih separatora dokumenata i predmeta, automatski odvajati skenirane dokumente i predmete u posebne strukture, uz automatsko prepoznavanje belih stranica i njihovo brisanje iz sistema.

Poseban dodatak eArchive sistemu predstavlja njena OCR funkcionalnost. OCR služi kako bi ubrzao proces popunjavanja atributa dokumenata, omogućava definisanje oblasti dokumenta sa kojih će se čitati atributi i automatski popunjavati. Oblasti definiše administrator i one se automatski snimaju na server ili u lokalni konfiguracioni fajl, u zavisnosti od podešenih opcija.

Modul za automatsko prepoznavanje bar-kodova podržava kodove. Nakon skeniranja dokumenta modul automatski pretražuje sliku i vrši prepoznavanje bar-kodova bilo da su orijentisani horizontalno ili vertikalno.

 

Prospekt Prozone softverskog rešenja možete preuzeti na pratećem linku: Publikacije