Raiffeisen Assistance

 • Razvoj i implementacija informacionog sistema za brokere osiguranja

Piraeus banka

 • Razvoj i implementacija softvera za obradu kreditnih zahteva

Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine”

 • Izrada i implementacija softvera za sistem upravljanja dokumentima, ePisarnica i obrada predmeta

JKP “Novosadska toplana”

 • Implementacija informacionog sistema za izdavanje i praćenje energetskih saglasnosti

Rudnik i termoelektrana Gacko

 • Izrada i implementacija softvera za sistem upravljanja dokumentima, ePisarnica i automatski process praćenja tenderske dokumentacije, automatski process praćenja obrade ulaznih faktura i internet portal

Ministarstvo pravde Republike Srbije

 • Izrada i implementacija upravljačkog informacionog sistema za evidenciju podataka o licima lišenim slobode Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Ministartsva pravde Republike Srbije

Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine

 • Priprema i praćenje sednica Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.
 • Softverski sistem za prijavljivanje i praćenje konkursa za dodelu sredstava u pokrajinskim organima uprave i fondovima čiji je osnivač Skupština AP Vojvodine.

Grad Novi Sad – Gradska uprava

 • Priprema materijala za održavanje sednica Gradskog veća grada Novog Sada i Skupštine grada
 • Razvoj softverskog sistema elektronske pisarnice sa obradom predmeta i migracijom podataka.
 • Uprava za komunalne poslove – Implementacija sistema za praćenje programa poslovanja i investicija JKP
 • Gradska uprava za urbanizam i stambena pitanja – Implementacija procedura u Upravi za urbanizam

Prezentacija o implementiranom rešenju ePisarnice možete pogledati na pratećem linku: Servisi eUprave Grad Novi Sad.

DDOR NOVI SAD

 • Izrada programa za evidenciju i praćenje sudskih predmeta
 • Izrada programa za rad sa ponudama za osiguranje života
 • Izrada računarskog programa za interaktivnu pribavu zdravstvenog osiguranja
 • Izrada računarskog programa za evidenciju platnog prometa
 • Izrada računarskog programa za likvidaciju šteta
 • Izrada računarskog programa za pribavu polisa za komercijalna lica
 • Izrada računarskog programa za pribavu Auto-kasko osiguranja
 • Implementacija programa za rad sa životnim osiguranjem
 • Kadrovske evidencije
 • Računarski program za osiguranje imovine, nezgode, transporta i poljoprivrede

Elektrovojvodina

 • Implementacija DMS sistema eDocumentus
 • Izrada i implementacija softvera za planiranje i praćenje investicija
 • Implementacija procedura za komercijalno poslovanje
 • Implementacija procedura u softverski paket koji obuhvata oblasti prijema, distribucije i otpreme ulazno/izlazne pošte, upravljanje predmetima, evidencije i praćenja realizacije ugovora i opštih akata za potrebe Direkcije za korporativne posolove
 • Implementacija unapređenog softverskog rešenja za javne nabavke i elektronskog potpisa.

Elektrodistribucija Beograd

 • Implementacija DMS sistema eDocumentus
 • Implementacija poslovnih procesa Centra za sistem kvaliteta.
 • Izdavanje elektroenergetske saglasnosti
 • Implementacija procedura za realizaciju tehničkih uslova za priključenje kupca.

JKP Informatika Novi Sad

Implementacija softvera za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima.

Agencija za borbu protiv korupcije

 • Implementacija procedura za Informacioni sistem Agencije.
 • Integrisani informacioni sistem agencije-podrška specifičnim funkcijama po organizacionim delovima
 • eDocumentus, eArchive, ePisarnica
 • Kadrovska evidencija
 • Javni sajt – prijem pdf obrazaca za prijavu funkcija, imovine, poklona, pretraga javnih podataka
 • Podrška radu Odeljenja za registre – prijem i obrada obrazaca
 • Izveštavanje – Business Intelligence

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (Ministarstvo pravde)

 • Project full title: Improvement of Transparency and Efficiency (prosecution and penal system)
 • Standardized Software Application for the Prison Administration (SAPA)

Jedinica za finansijske istrage (Ministarstvo unutrašnjih poslova)

 • Izgradnja kapaciteta Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom i poboljšanje sistema za otkrivanje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela

Razvojna banka Vojvodine

 • Implementacija softvera za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima eDocumentus.

Zavod za izgradnju grada

 • Izrada softvera za Javne nabavke.

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

 • Implementacija elektronske pisarnice i sistema za upravljanje dokumentima.

JKP Poslovni prostor

 • Implementacija elektronske pisarnice i sistema za upravljanje dokumentima.

Vojvođanska banka

 • Implementacija workflow sistema za proceduru odobravanja kredita.

Greco, Austrija

 • Implementacija i razvoj DMS sistema
 • Razvoj i održavanje informacionog sistema brokerske kuće.

Consolidated Constructor Company, Greece

 • Implementacija, razvoj i održavanje workflow sistema.

Medis Slovenija

 • Implementacija Xythos Enterprise Content Management sistema.

KOC (Kuwait Oil Company), Kuwait – eBeams:

 • Implementaciji Asset Management sistema – IBM Maximo

GDI (Gulf Driling International), Quatar:

 • Učešće u projektu razvoja IBM Maximo – Asset Management

Hochtief, Bahrein:

 • Učešće u projektu razvoja IBM Maximo – Asset Management

KNPC (Kuwait National Petroleum Company), Kuwait:

 • Implementacija i razvoj Asset Managemet sistema – IBM Maximo

PIC (Petrochemical Industries Company), Kuwait:

 • Implementacija i razvoj Asset Managemet sistema – IBM Maximo

Operators, Lebanon:

 • Upgrade IBM Maximo rešenja sa verije 6 na verziju 7.5