Prozone je kreirao softver za sprovođenje energetskog pregleda na osnovu kriterijuma energetske efikasnosti. Njemu se pristupa preko web aplikativnog rešenja ELEE – eDocumentus sa verzijom aplikacije za mobilne uređaje.

ELEE softver je alat uz pomoć koga energetski menadžer pregleda objekat, opremu i sistem potrošnje energije u objektu, s namerom da se obezbedi racionalna potrošnja energije. Ovaj softver daje jasan uvid u stanje energetskih instalacija,  opreme ali i konstruktivnih karakteristika objekta koje imaju značajan uticaj na potrošnju energije. Cilj energetskog pregleda je utvrđivanje mesta i uzroka neracionalne potrošnje energije čijim otklanjanjem postižemo ne samo energetske uštede već i uštede u budžetu, ali i produženje životnog veka opreme i instalacija.

Prozonov softver koriste i zaposleni u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine. Oni na ovaj način prate statistiku – ukupnu i specifičnu potrošnju energenata po opštinama, kao i objektima javne namene  i sprovođenja predloženih mera koje elaborati o energetskoj efikasnosti i energetski pasoš imaju za cilj.

ELEE alat je ključan za obradu, prikaz, analizu i interpretaciju podataka evidentiranih u bazi podataka kroz niz energetskih izveštaja. Ovaj sistem izračunava, prikazuje i poredi ključne pokazatelje energetske efikasnosti objekta svođenjem podataka na referentne vrednosti – prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti.